Natura Jadera

 

POČETNA      |      ZAŠTIĆENA PODRUČJA      |      EKOLOŠKA MREŽA      |      KARTE

Zaštićena područja > Dubrava - Hanzine

Karta

POSEBNI REZERVAT

Rezervat šumske vegetacije

Dubrava - Hanzine

Godina proglašenja: 1988.
Površina: 17 ha (0,17 km2)

U okruženju značajnog krajobraza Dubrava - Hanzine, uz samu cestu u duljini od gotovo 2 km nalazi se ovaj rezervat šumske vegetacije s jedinom listopadnom šumom  hrasta medunca na otoku Pagu. Uz hrast rastu crni jasen (Fraxinus ornus), grmoliki grašar (Coronilla emeroides), rašeljka (Prunus mahaleb), trave jesenska šašika (Sesleria autumnalis) i šumska kostrika Brachypodium sylvaticum i dr., a od sisavaca je opažen primorski šimiš.  Iznad šume do najvišeg vrha na Pagu – Sveti Vid, uzdižu se stijene s karakterističnom hazmofitskom vegetacijom ispresijecane točilima.

 

- GALERIJA SLIKA (6) -

Karta zaštićenih područja >>